Home  Keikos Scans  Keiko High School 

Keiko High School

Mount Fuji Gashuuku grade 1
Naka river with Takanobu grade 1
Nakano Park S54.8.31
S54.10.1 Meiji shrine
S54.10.27-30 School Excursion Kyoto,Nara
S55.3.24 Home with Hidekazu & Yoko
S55.3.30 with Aiko
S55.5.14 Sports Festival
S55.6.20 Hidekazu s Music Concert
S55.8.7.Kujyukuri Beach
S55.9.14-15 Hakuo Bunkasai
S55 3.30 Shinjuku Gyoen
S56.3.14 Ueno
S56.4.19 Junior School reunion
S56 High School reunion
Senior Athletic Club Farewell S54 4.2
Sports Festival
Sports Festival S53.5.16
September 2009
Athletic Club Spring Training - September 01
Entry to the High School S53.4.8 - September 01
Grade 2 Ueno Zoo - September 01
Hakuo Bunkasai - September 01
Home - September 01
Ibaraki Beach - September 01
Kouzu Island - September 01
Marathon Nonaka &Yamagishi - September 01
Marathon Race at Tama lake S54.10.9 - September 01
Mito with uncle and cosin - September 01

Keiko High School